HET WAAROM?

Volleybalclub ‘Vamos’ is een sportclub waar de jeugdwerking centraal staat. Iedereen die wil volleyballen is welkom. Voorwaarde is dat men de juiste attitude heeft, dat de wil om bij te leren altijd aanwezig is, en dat onze leden op een intensieve, constructieve en enthousiaste manier deel te nemen aan de trainingen, wedstrijden en clubactiviteiten. Het is belangrijk dat er duidelijkheid heerst over de leefregels binnen onze club. Van alle leden wordt verwacht dat ze zich houden aan deze leefregels (naast de geldende maatschappelijke normen) gedurende de clubactiviteiten. We tonen steeds respect voor elkander en houden het imago van de club hoog.

GEDRAGSCODE

Algemeen

 • Elke persoon die zich bij Vamos aansluit als spelend of niet-spelend lid, alsook de ouders of voogd van de jeugdspelers, verklaart op de hoogte te zijn van de gedragscodes die van toepassing zijn bij Vamos. Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen en gedragscodes van de vereniging te zullen naleven. Ieder lid zal tevens alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de vereniging aangesloten is, naleven. Bij schending hiervan kan een tuchtsanctie opgelegd worden.
 • Ieder lid vertoont steeds onberispelijk, verantwoord en sportief gedrag met respect voor de werking van de medewerkers, andere leden en materiaal van de vereniging. De sporter is medeverantwoordelijk voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, voor zichzelf en voor anderen.
 • Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging of via de API (api@volleyvamos.be). Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.
 • Onze leden zijn een voorbeeld voor anderen en onthouden zich van gedragingen en uitlatingen waardoor het volleybal, Vamos, of andere leden in diskrediet worden gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van kwetsende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • Buiten mondelinge communicatie verloopt de communicatie binnen de club steeds meer via digitale wegen. Hierbij volgt de club de geldende GDPR regels (zie https://www.volleyvamos.be/wp/gdpr/). Daarom bezorgt elk lid van de club – en voor een jeugdspeler eveneens een ouder of voogd – zijn/haar contactgegevens via aanmelding op de website. Teneinde vlotte en efficiënte communicatie te kunnen verzorgen, geeft ieder lid zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de vereniging.
 • Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld.
 • Vamos heeft de Panathlon verklaring ondertekend en dit charter maakt integraal deel uit van onze gedragscode: https://www.volleyvlaanderen.be/panathlon-charter/.

Specifieke bepalingen

 • Alle problemen worden met de betrokken trainer of API besproken. Ook kan de ploegverantwoordelijke steeds iemand van het bestuur aanspreken.
 • Elk lid van de club respecteert het materiaal dat toebehoort aan andere leden of aan de club of dat deel uitmaakt van de sporthal.
 • Seksuele integriteit: Het beschermen van de seksuele integriteit draagt bij tot een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig en goed voelt. Onze leden nemen daarom niet deel aan seksueel overschrijdend gedrag. Hij/zij:

o onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast;

o onthoudt zich ervan verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel;

o onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

o zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie mbt seksueel overschrijdend gedrag bij de vertrouwenspersoon (api@volleyvamos.be). Niemand mag anderen ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag

 • Tabak : Roken voor, tijdens of na clubactiviteiten is niet toegelaten in de sporthal, kleedkamer of cafetaria.
 • Drugs (soft- en harddrugs). Bezit, gebruik en dealen van drugs is bij elke clubactiviteit en onder alle omstandigheden verboden. Indien we merken dat één van onze leden in aanraking komt met drugs, als gebruiker of als verkoper, wordt dit lid met onmiddellijke ingang uit de club gebannen.
 • Van ieder lid wordt verwacht dat hij zich engageert bij extrasportieve evenementen die tot doel hebben de club financieel te steunen (eetfestijnen, quiz, brunch,…)
 • Niet-deelname aan geplande activiteiten, zowel sportieve- als clubactiviteiten, worden steeds persoonlijk en vooraf aan de betrokken trainer of coördinator gemeld.
 • Sponsors onontbeerlijk voor onze club. We verwachten dat je hen kent en zo mogelijk bij hen langsgaat. Vertel hen zeker dat je van Vamos bent.

SPECIFIEKE GEDRAGSCODES

Spelerscode

Trainingscode
 • Iedereen volgt de trainingen op regelmatige basis. De club verwacht dat men maximaal (100 %) op de trainingen aanwezig is.
 • In geval van kwetsuren wordt de trainer vooraf ingelicht. In samenspraak met de trainer neem je toch deel aan de training met aangepaste oefeningen.
 • Iedereen is minimum 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig in de zaal. Dit in gepaste trainingsuitrusting. Het intapen, verzorging en toiletbezoek gebeuren vooraf!
 • Alle spelers helpen mee bij het klaarzetten van het terrein wanneer het vrij is en bij het opbergen van het materiaal na de training.
 • Stilte en aandacht als de trainer uitleg geeft of een oefening toont.
 • Elke speler neemt rustig, goed geluimd en met inzet deel aan de training: willen leren en oefenen wat je nog niet kan. Negatieve emotionele reacties zullen niet toegelaten worden.
 • Toon respect voor elkaar en lach je ploeggenoten of andere clubleden niet uit als er iets niet lukt, maar blijf aanmoedigen tot het lukt.
 • Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.
 • Trainer tijdig verwittigen bij afwezigheid + tegenprestatie afspreken met trainer bvb. met andere ploeg meetrainen, jeugdwedstrijd fluiten, fungeren als aspirant-trainer bij jongere groep….
 • Hygiëne is belangrijk. Douchen is verplicht na iedere training en match.
 • Wij dragen steeds het opwarmingst-shirt van de club bij elke wedstrijd, thematraining of stage.
 • Drinken doen wij steeds in de zaal op teken van de trainer.
Wedstrijdcode
 • Zorg ervoor dat je ten laatste op het afgesproken uur aanwezig bent op de afgesproken plaats. Bij thuiswedstrijden zijn jeugdspelers 45 minuten vóór de wedstrijd aanwezig in de zaal met de aangepaste kledij om te straten met de opwarming.
 • Elke speler is verantwoordelijk voor de kledij die door de club ter beschikking wordt gesteld. De wedstrijduitrusting wordt enkel tijdens wedstrijden (of tornooien) gebruikt.
 • De coach beslist wie er speelt.
 • Elke speler voert individueel of in groep de modelopwarming uit (eventueel geleid door één van de spelers bvb. de kapitein).
 • Spelers die niet starten zijn steeds klaar om een speler op het terrein te vervangen. Zij houden zich warm en moedigen het team aan. Bij een time-out verzamelt het hele team rond de coach
 • Op de bank en naast het terrein heerst er orde: drank, trainingsvesten, sporttassen staan naast elkaar.
 • Elke speler neemt zijn verantwoordelijkheid op tijdens de wedstrijd: maximale inzet, opdrachten van trainer uitvoeren, sportief teamgedrag, fairplay…
 • Er wordt door niemand kritiek gegeven op eigen ploegmaats, trainer, tegenspelers, scheidsrechter of andere personen met een officiële functie. Alleen de kapitein mag de personen met een officiële functie aanspreken en hij/zij doet dit op een beleefde manier.
 • Spelers vermijden negatieve emotionele reacties (kwaad worden, ongenoegen laten blijken, aan het net trekken, arrogante houding…)
 • Er wordt niet gediscussieerd met scheidsrechter, tegenstander of publiek.
 • Na elke wedstrijd zal iedereen de tegenstrever en de scheidsrechter op een gepaste manier groeten.
 • Na de wedstrijd ruimen we alle afval rond het terrein op, ook die van de tegenstander.
 • Wedstrijden van onze club hebben voorrang op provinciale selectietrainingen. In overleg met de trainer kan een oplossing gezocht worden indien zich conflicten voordoen. De geselecteerden verwittigen hun trainer van zodra ze worden opgeroepen.
Speelgelegenheid

De jeugdopleiding werkt opleidingsgericht. Dit wil zeggen dat het eerste streefdoel is om alle jongeren een zo goed mogelijke en complete opleiding te geven en zo het beste uit elk individu te halen. Om dit te realiseren zal Cel Sportief samen met de trainers de leden op het einde van het seizoen indelen in een groep die, voor het volgende seizoen, het best aansluit bij de mogelijkheden van de speler. Dit is niet automatisch de categorie waartoe de speler behoort op basis van zijn leeftijd.

Wat betreft het bepalen van de spelgelegenheid tijdens de wedstrijden wordt er zoveel mogelijk naar een gelijke verdeling van de spelgelegenheid gestreefd. Voor de U11, U13 en U15 is spelgelegenheid nog prioritair en wordt vooral bepaald door inzet en aanwezigheid op training, attituden en spelinzet tijdens de wedstrijd. Voor de U17 en U19 zal naast de bovenvermelde criteria ook de technische en tactische kwaliteiten mee de spelgelegenheid bepalen. Spelers en ouders mogen steeds, op een respectvolle manier, uitleg vragen aan de trainer aangaande de spelgelegenheid tijdens een wedstrijd. Dit kan op een ogenblik dat het best past voor alle betrokkenen, maar niet na de wedstrijd.

Sommige spelers spelen in meerdere ploegen. Dit wordt enkel bepaald door sportieve cel en trainers. Dit kan in een team hoger zijn, maar ook in een team lager (indien de leeftijd dit nog toelaat). Trainers hebben notie van reeds gespeelde wedstrijden van de betrokken speler en nemen de nodige voorzorgen en maatregelen om overbelasting te voorkomen en voldoende speelgelegenheid te garanderen.

Bij bekerwedstrijden wordt er door de club gekozen voor het resultaat en wordt er in principe gekozen voor de sterkste opstelling.

Trainerscode

 • De trainer zorgt ervoor dat de spelers de spelerscode nakomen.
 • De trainer zorgt ervoor dat elke training degelijk voorbereid wordt.
 • De trainer is tijdig en in sportieve outfit aanwezig in de zaal zodat hij/zij de spelers kan ontvangen. Indien dit uitzonderlijk niet lukt, spreekt de trainer een verantwoordelijke (ploegverantwoordelijke, ouder of bestuurslid) aan om dit te doen.
 • De trainer (of ploegverantwoordelijke) zet mee het veld klaar en zorgt er na de wedstrijd voor dat het materiaal netjes opgeborgen wordt en dat alle ballen aanwezig zijn (ballen tellen!) in de juiste ballenbak.
 • Trainers hebben een voorbeeldfunctie. We verwachten dan ook van onze trainers een positieve attitude op training én tijdens de wedstrijden.
 • De trainer motiveert en stuurt de spelers/speelsters bij waar nodig.
 • De trainer helpt mee een geschikte ploegverantwoordelijke te vinden.
 • De trainer kan ploegactiviteiten organiseren die een goede ploegsfeer bevorderen.
 • De trainer draagt de verantwoordelijkheid over de jeugdspelers. Dit betekent ook dat men geen kinderen zonder begeleiding achterlaat; enz…
 • Indien een training niet kan doorgaan zorgt de trainer ervoor dat elke speler (en indien nodig ook de ouders) hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden. De trainer meldt dit eveneens tijdig aan de sportieve en administratieve leiding van de club zodat de huur van de sporthal geannuleerd kan worden.
 • Trainers worden geacht om elkaar te superviseren: gaan kijken en elkaar feedback geven; kritiek kunnen aanvaarden en omzetten in iets positief.
 • De trainer registreert de aan- en afwezigheden van de spelers via de beschikbare kanalen (website).
 • Naam, voornaam en contactgegevens van nieuwe spelers worden onmiddellijk aan de Cel sportief en Cel Administratie bezorgd indien zij nog niet via de website hebben aangemeld. Deze aanmelding is belangrijk om ervoor te zorgen dat elk lid (bestaand of nieuw) voldoende verzekerd is.
 • Voor gekwetste spelers voorziet de trainer een aangepast programma zodat deze spelers nuttig bezig zijn en bij de ploeg betrokken blijven.
 • De trainer is verplicht aanwezig op de trainersbijeenkomsten. Bij afwezigheid wordt een gepaste tegenprestatie afgesproken met de sportieve cel.
 • De trainer van jeugdspelers is beschikbaar voor een gesprek met ouders. De gepaste momenten worden aan de ouders kenbaar gemaakt.

Ouderscode

Algemeen:
 • Zorg dat uw kind tijdig aanwezig is en zijn uitrusting volledig en in orde is.
 • Toon belangstelling voor de sport en de club en ga regelmatig kijken en supporteren.
 • Vraag uw kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier aan volleybal te beleven.
 • Zie sport niet als een handige/nuttige vorm van kinderopvang.
 • Jaag uw kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders, maar stimuleer uw kind om al zijn talenten te ontwikkelen.
 • Stimuleer uw kind zich aan afspraken van de club of ploeg te houden.
 • Stimuleer eveneens uw kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.
Speciaal voor de wedstrijden:

Als club dragen wij fairplay van spelers/speelsters, maar ook van ouders/supporters hoog in het vaandel:

 • Gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn. Moedig uw eigen kind aan en ook de andere kinderen aan. Veroordeel hen niet voor hun fouten. Kijk niet alleen naar de score/uitslag, maar naar de geleverde inspanningen, benader steeds positief!
 • Wees respectvol naar de trainer en coach: De instructies worden gegeven door de trainer/coach. Respecteer steeds de beslissingen van de coach. Als u niet akkoord gaat met bepaalde zaken die tijdens de wedstrijden gebeuren, praat er over met de trainer/coach. Niet direct na de wedstrijd, liefst na een afspraak.
 • Wees respectvol naar de tegenstander: Leer uw kind respect opbrengen voor de prestaties van de tegenstander. Applaudisseer voor knap spel van zowel eigen ploeg, als van de tegenstrever.
 • Wees respectvol naar de scheidsrechter: Respecteer steeds de beslissingen van scheidsrechters.
 • Indien u toch met uw kind wil overlopen wat goed en minder goed liep en wat hieruit kan geleerd worden, doe dit dan niet onmiddellijk na de wedstrijd, maar op een rustig moment (bijv. de volgende dag tuis).

BEGELEIDERSCODE

Om een vlotte werking in onze club te garanderen vragen wij iedereen die bepaalde functies heeft (bestuur, ploegverantwoordelijken, verantwoordelijken van verschillende commissies) onze website en clubinformatie goed te volgen. Ook het raadplegen van het provinciale bondsblad is meegenomen.

EIGEN-SCHEIDSRECHTERSCODE

Scheidsrechters die wedstrijden leiden doen dit steeds op een correcte manier, volledig onpartijdig.

BESTUURSCODE

 • Als clubbestuur nemen we de uitdaging aan om de club verder te ontwikkelen, de club financieel gezond te houden en er voor te zorgen dat ten alle tijde de nodige middelen ter beschikking zijn voor training en wedstrijd.
 • Leden, ouders, supporters en ook tegenstanders die uitkomen tegen onze ploegen, kunnen met om het even welke klacht steeds terecht bij het bestuur. Wij trachten steeds tot een oplossing te komen, ongeacht het probleem.

NALEVING VAN DE GEDRAGSCODES

Voor een goede club- en ploegwerking is het belangrijk dat bovenstaande gedragscodes nagekomen worden. Bij betaling van het lidgeld, gaat de speler/speelster (en zijn ouders) akkoord met de gedragscode van de club.

Bij niet naleving van de regels/afspraken kan de clubleiding overgaan tot het nemen van sancties. Dit kan, afhankelijk van de ernst van de feiten, gaan om

-een mondelinge verwittiging;

-een mededeling aan de ouders of voogd;

-het verbod tot het bijwonen van een of meerdere trainingen en/of wedstrijden;
uitsluiting uit de club.

Mogelijke geschillen worden bij voorkeur met de Cel Sportief en/of API (api@volleyvamos.be) besproken. Indien nodig kunnen de voorzitter(s) van het dagelijks bestuur gecontacteerd worden.